Avís legal

xxx, amb domicili a xxAdreçaxx . Provista de C.I.F. xxCIFxx inscrita en el Registre Mercantil de xxRegistrexx (En endavant “xxx”).

El present avís legal regula l’accés i l’ús de el servei de la pàgina web xxwebxx (en endavant, el “Lloc Web”) que xxx posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats xxServeisxx (en endavant, els “Usuaris”).

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant, RLOPD), així com el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD).

La finalitat del lloc web és la de difondre els productes i serveis de xxx a través del Lloc Web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

xxx podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per xxx en el moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. Així mateix xxx posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant, RLOPD), així com el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, Reglament General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) mitjançant aquest avís, xxx informa l’usuari ( “usuari”) de les dades personals que li sol·licita, per tal de que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a xxx les dades personals (en endavant “dades personals”) que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el web site explotat per xxx allotjat a la URL xxWebxx o dels serveis que es puguin contractar a través d’aquest portal.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers per xxx i inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent xxx SL titular i responsable d’aquest fitxer (en endavant, el “Fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzats, per xxx i empreses vinculades, per poder informar-los dels nostres productes i serveis, novetats i / o promocions. Amb aquest objecte, xxx proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que en xxx procedeixi a l’ tractament de la seva Dades Personals.

Legitimació de l’tractament de les dades i terminis de conservació

La base legal per al tractament de l’interessat està basada en el consentiment que l’interessat atorga mitjançant l’acceptació de la present política marcant la casella corresponent en les següents situacions:

  • Al sol·licitar l’alta en el lloc web.
  • Al subscriure a algun dels newsletters oferts pel Titular a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web.
  • Al sol·licitar informació sobre productes i/o serveis oferts mitjançant l’enviament dels diferents formularis de contacte habilitats a aquest efecte en el lloc web.
  • En el cas dels usuaris que comprin productes o serveis oferts pel Titular, la base legal per al tractament de les dades consisteix en l’execució del contracte, o l’enviament dels productes físics adquirits.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

Les dades de l’Usuari seran conservats el temps en què l’Usuari vulgui accedir a aquests serveis fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Dels currículums rebuts a través del formulari web, només es conservaran aquells que s’adaptin als criteris de selecció durant un període de 12 mesos.

Les dades de l’Usuari, amb caràcter general, no seran comunicades a tercers excepte en els següents supòsits:

  • Quan l’Usuari se subscrigui a algun dels newsletters oferts pel Titular, les seves dades seran transferides a The Rocket Science Group, LLC (en endavant, MailChimp), proveïdor de servei, els servidors es troben ubicats als EUA. Mailchimp garanteix un nivell adequat de protecció, ja que està adherit a Privacy Shield. Podeu trobar més informació a www.privacyshield.gov.

Drets dels usuaris

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació i cancel·lació, per a això haurà de dirigir per mail a xxx xxemailxx per exercir els següents drets:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Obtenir de l’Titular la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Condicions d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la mateixa i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de xxx., els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics” ), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de xxx, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, xxx condiciona la utilització d’alguns dels serveis a la Prèvia emplenament el corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.

xxx assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per xxx. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de xxx amb la major brevetat.

L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa, manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a xxx permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a xxx. o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spam L’usuari de de xxx l’Usuari s’obliga a abstenir-se de utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe ia través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per xxx. i / o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta de el marc normatiu, del Lloc Web, xxx no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, xxx no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat de l’funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

xxx exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.